Základní a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole

Školní poradenské pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) při své činnosti vychází zejména z ustanovení Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky, pomáhá řešit vzniklé problémy v oblasti výchovné, vzdělávací i sociální.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

 • Mgr. Lenka Wildmannová

Členové školního poradenského pracoviště:

2. Hlavní cíle

Činnosti školního poradenského pracoviště přispívají zejména k:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • kariérovému poradenství spojujícímu vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • podpoře vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 • průběžné a dlouhodobé péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi,
 • vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasné intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 • metodické podpoře učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 • spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 • spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

3. Pracovní náplně členů poradenského pracoviště

VÝCHOVNÝ PORADCE

 • koordinuje péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vč. žáků nadaných
 • poskytuje kariérové poradenství
 • řeší výchovné problémy

METODIK PREVENCE

 • realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany a dalších rizikových jevů

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG

 • vykonává činnosti zaměřené na vyhledávání a odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Detailní popis standardních činností jednotlivých členů ŠPP najdete v sekci Dokumenty - Program poradenských služeb.

Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole © 2010 - 2024

Poslední aktualizace: 8. 7. 2024

Moodle-Elearning |